Szkoła Podstawowa w Pecnej

10 września 2010 11:33

Statut Szkoły Podstawowej w Pecnej

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PECNEJ

ul. Szkolna 19

62 – 053 Pecna

 

PECNA 2009

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I . Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II . Organy Szkoły Podstawowej w Pecnej

ROZDZIAŁ III . Organizacja Szkoły Podstawowej

ROZDZIAŁ IV . Kryteria oceny osiągnięć ucznia

ROZDZIAŁ V . Prawa i obowiązki ucznia. Nagrody i kary

ROZDZIAŁ VI . Pracownicy pedagogiczni, administracja, obsługa

ROZDZIAŁ VII . Współdziałanie organów Szkoły Podstawowej

ROZDZIAŁ VIII . Postanowienia końcowe

 

STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Podstawami prawnymi niniejszego statutu są:

-          ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami);

-          rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 z 2001 r. poz. 624 z późniejszymi zmianami);

-          Uchwała Nr VIII/86/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pecnej;

-          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia  ogólnego w

poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ).

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Nazwa szkoły brzmi:              Szkoła Podstawowa

Adres:                                    ul. Szkolna 19

                                                62 – 053 Pecna

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Pecnej jest Gmina Mosina.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

§ 3

 

Na pieczątce używana jest nazwa:    Szkoła Podstawowa

                                                           ul. Szkolna 19, 62 – 053 Pecna

                                                           tel./fax (061) 8 137 827

                                               NIP: 777-10-986, REGON: 001226150

 

§ 4

 

 1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1999 r. art. 2 poz. 1 Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 z 1999r z późn zm.) trwa 6 lat (klasy I – VI).
 2. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna.
 3. Dziecko w wieku 6 lub 5 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).
 4. W szkole są utworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.
 5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lub 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, od roku 2009/2010 zgodnie z nową podstawą programową, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
 6. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko, które kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców, po wcześniejszej diagnozie przeprowadzonej przez nauczyciela wychowania przedszkolnego.

 1. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 5

 

Cele i zadania szkoły:

 

 1. Szkoła realizuje zadania i cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)      umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

b)      rozwija wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata;

c)      zapewnia uczniom warunki do ich rozwoju;

d)     sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

-          organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

-          organizację różnych form opieki i pomocy uczniom dotkniętym losowo (stypendia socjalne);

-          organizowanie dożywiania dzieci;

-          prowadzenie zajęć korekcyjnych, indywidualnych z nauczycielami przedmiotów, wyrównawczych z pedagogiem szkolnym na podstawie właściwego lekarza bądź Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

e)      kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

-          zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów;

-          systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów;

-          realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

f)       stwarza warunki przygotowujące uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji i sprawiedliwości;

g)      odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

 1. Wynikające z w/w celów zadania realizuje się w następujący sposób:

a)      zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwia się poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo – turystycznych;

b)      dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez:

-          korelację wiedzy międzyprzedmiotowej;

-          pracę z uczniem zdolnym (olimpiady, zawody, koła zainteresowań);

-          pracę z uczniem mającym trudności w nauce;

c)      upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

d)     szkoła wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych mu uczniów, odpowiednio do ich wieku, z uwzględnieniem przepisów BHP w następujący sposób:

-          opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel;

-          podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele;

-          w czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni, zgodnie z tygodniowym planem dyżurów;

-          opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej sprawują wyznaczeni nauczyciele;

-          dyrektor szkoły powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli – wychowawcy klasy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Organy Szkoły Podstawowej w Pecnej

 

§ 6

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Samorząd Uczniowski.
 4. Rada Rodziców.

 

§ 7

 

Kompetencje dyrektora szkoły

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły.
 2. Dyrektor jest organizatorem życia szkoły, a w szczególności:

-          sprawuje nadzór pedagogiczny nad działaniem nauczycieli i wychowawców;

-          sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

-          odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;

-          dokonuje oceny pracy nauczycieli;

-          zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

-          wyznacza opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontaktowych;

-          ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;

-          powołuje komisję kwalifikacyjną oceniającą przebieg stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego;

-          nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;

-          wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

-          przewodniczy Radom Pedagogicznym, realizuje ich uchwały zgodnie z zapisami prawa oświatowego, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

-          wstrzymuje uchwały Rad Pedagogicznych niezgodne z prawem i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

-          opracowuje arkusz organizacji szkoły;

-          zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania;

-          zgodnie z przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami;

-          przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

-          występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

-          dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

-          może organizować administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę szkoły;

-          kontroluje i wydaje decyzje administracyjne w związku z realizacją obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-          współpracuje z organami szkoły;

-          współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

-          zgodnie z obowiązującym prawem podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć;

-          jest odpowiedzialny za:

 • właściwe prowadzenie dokumentacji;
 • przestrzeganie Statutu Szkoły;
 • realizację ustaleń dotyczących problematyki oświaty w gminie;
 • współpracę z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny;

-          realizuje pozostałe zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

§ 8

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

-          zatwierdzenie planu pracy;

-          podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

-          ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

-          uchwalenie i nowelizowanie Statutu Szkoły;

-          uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej należy:

-          zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

-          ustalenie i nowelizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje szkolny zestaw programów nauczania

 i podręczników;                                                                                            

       a) przy wyborze programów nauczania i zestawów podręczników Rada Pedagogiczna

            bierze pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

            - przystosowanie dydaktyczne i językowe;

            - wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez

               Kilka lat;

        b) Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca ,

            odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw         

             programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, wybranych spośród          

             zatwierdzonych przez ministra edukacji, które będą  obowiązywać od początku

            następnego roku szkolnego;

        d) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje

            przez trzy lata szkolne; w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na

            wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie

            programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów

            nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników; z tym, że zmiana w tych           

            zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

        e) Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót

            używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

-          organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych;

-          projekt planu finansowego szkoły;

-          wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

-          propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

-          przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi.

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 2. Rada Pedagogiczna prowadzi własny protokolarz.

10.  Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach i komisjach.

 

§ 9

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

-          prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

-          prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

-          prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

-          prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

-          prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

-          prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu (tajne wybory przedstawicieli klas).

 

 

§ 10

 

Kompetencje Rady Rodziców

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

      wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

 1. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.   Kompetencje Rady Rodziców:

      a)  Rada Rodziców wnioskuje i przekazuje opinie Radzie Pedagogicznej, dyrekcji

           i Samorządowi Uczniowskiemu w sprawach:

       -   realizacji problematyki kształcenia, wychowania i opieki w szkole;

       -   pozyskiwania środków oraz poprawy bazy dydaktycznej;

       -   stosowania różnych form pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,

      b)  Rada Rodziców ma prawo współuczestniczyć w tworzeniu i opiniuje programy  

           wychowawcze i profilaktyczne szkoły,

c)      deleguje swoich  przedstawicieli do Komisji Konkursowej na dyrektora szkoły,

d)     opiniuje na wniosek dyrektora szkoły ocenę dorobku nauczyciela za okres stażu,

e)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze Statutem Szkoły,

f)       uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły

oraz program profilaktyki,

g)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia,

h)      opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora Szkoły.

 1. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego

i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor Szkoły z organem sprawującym

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja Szkoły Podstawowej

 

 

§ 11

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry, zakończone klasyfikacją. Pierwszy semestr

rozpoczyna się 1 września każdego roku szkolnego, a kończy się na 10 dni przed feriami zimowymi, drugi semestr biegnie od dnia następnego po zakończeniu semestru

 pierwszego do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 1. Uczniowie podzieleni są na klasy realizujące program określony odrębnymi przepisami, zgodnie z określonymi w odrębnych zarządzeniach, ramowymi planami nauczania.
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.
 3. W klasach realizujących zintegrowane nauczanie początkowe tygodniowy rozkład zajęć określa plan nauczania dla 6-letniej szkoły podstawowej - pierwszy etap edukacyjny kl. I-III. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel, przestrzegając tygodniowego przydziału czasu.
 4. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania w ten sposób, by nie prowadziło to do zwiększenia zatrudnienia nauczycieli ani nie powodowało znaczącego wydłużenia tygodniowego czasu nauki ucznia.
 5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości wynikające z posiadanych środków finansowych, może podejmować decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, przestrzegając następujących zasad:

-          oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki,

wychowania fizycznego i techniki;

-          podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;

-          w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa powyżej można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę;

-          zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także w formie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, tematycznych (przedmiotowych) i ścieżek edukacyjnych.
 2. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku .

 

 

§ 12

 

1.   W szkole podstawowej mogą być prowadzone zajęcia dla dzieci- „pięciolatków” i jeśli              

      są wolne miejsca to także dla „czterolatków” z obwodu szkoły nie uczęszczających do

      przedszkola.

2. O uruchomieniu oddziałów przedszkolnych decyduje dyrektor szkoły za zgodą organu

prowadzącego.

 1. Liczbę dzieci w oddziale, ilość zajęć w ciągu tygodnia, liczbę godzin w ciągu dnia

i program zajęć określone zostają w arkuszu organizacyjnym szkoły, który zatwierdza

organ prowadzący.

 1. Rodzice pokrywają koszty ubezpieczenia dziecka, zakupu wyprawki, udziału dziecka

w wycieczce, udziału w odpłatnych imprezach.

 

 

§ 13

 

 1. Na uzasadnioną prośbę rodziców ucznia z innego obwodu, dyrektor może go przyjąć do szkoły, o ile dysponuje wolnymi miejscami. Jest to połączone z zawiadomieniem organu prowadzącego szkołę w celu uzyskania środków finansowych na przechodzącego ucznia.
 2. Przechodzącego ucznia lub grupę uczniów obowiązują następujące kryteria:

-          wykaz bieżących ocen cząstkowych, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego;

-          pisemne zobowiązanie rodziców dotyczące zapewnienia swojemu dziecku bezpiecznego przyjazdu i odjazdu ze szkoły.

 

 

§ 14

 

 1. Przerwami w zajęciach lekcyjnych są przerwy świąteczne (między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem i przed Wielkanocą) oraz ferie zimowe i letnie. Powyższe regulują odrębne przepisy.
 2. Dopuszcza się odpracowanie zajęć lekcyjnych za dni wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

-          odpracowane zajęcia powinny odbyć się w wybrana sobotę, przed poprzedzającym terminem;

-          o terminie odpracowania dyrektor powiadamia organ prowadzący z 1 tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

§ 15

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka multimedialna wraz z czytelnią. Służy potrzebom uczniów i nauczycieli.

Za właściwe funkcjonowanie biblioteki odpowiada nauczyciel – bibliotekarz.

 1. Biblioteka szkolna i czytelnia funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem. Do nich należy w szczególności:

-          udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

-          prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych

i informatycznych);

-          gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

a)      kształcąco – wychowawczą poprzez:

-          rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;

-          przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

-          kształcenie kultury czytelniczej;

-          wdrażanie do poszanowania książki;

-          udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

-          wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;

b)      opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

-          współdziałanie z nauczycielami;

-          otoczenie opieka uczniów szczególnie uzdolnionych;

-          pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

c)      kulturalno – rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 1. Biblioteka szkolna ściśle współpracuje z biblioteką Publiczną we wsi Pecna.
 2. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 

 

§ 16

 

W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe, koła zainteresowań, muzyczne. O ich ilości i różnorodności decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

§ 17

 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Kuratorium i uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. godziny nauczania indywidualnego i godzin wspierających

 

 

§ 18

 

Formami kontaktu dyrekcji i nauczycieli z rodzicami są: spotkania indywidualne, zebrania klasowe, "„drzwi otwarte” (w I środę każdego miesiąca), wywiadówki odbywane wg określonego planu.

 

§ 19

 

1.  Szkoła organizuje naukę religii dla uczniów, których:

     a)  rodzice złożą pisemną deklarację o uczestnictwie dziecka na zajęciach,

     b)  deklaracja obowiązuje na cały cykl kształcenia, jest ona składana u wychowawcy,

     c) uczeń z przedmiotu religia otrzymuje ocenę semestralną i końcoworoczną, która

         wliczona jest do średniej ocen ze wszystkich przedmiotów.

2.  Uczeń, którego rodzice nie deklarują jego udziału w zajęciach religii ma zapewnioną

     opiekę na terenie szkoły zorganizowaną przez dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią lekcją w planie tygodniowym ucznia,

rodzice mają prawo napisać do dyrektora szkoły o zwolnienie go z pobytu w szkole.

Rodzice przejmują opiekę nad dzieckiem w tym czasie.

 1. Zapis w ust. 3 dotyczy również uczniów, którzy mają zwolnienie lekarskie  z udziału w

zajęciach wychowania fizycznego z powodu złego stanu zdrowia.

 1. Szkoła organizuje zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” dla uczniów klasy V i VI. Rodzice, którzy nie wyrażą zgody na udział dziecka w tych zajęciach zwracają się z pisemnym wnioskiem o nieuczestniczenie ucznia w tych zajęciach.

Deklaracja obowiązuje na jeden rok szkolny.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Kryteria oceny osiągnięć ucznia

 

 

§ 20

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższe jest rozporządzenie MENiS z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania (Dz. U. nr 29 z 2001 r., poz. 323).

Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć ucznia zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ( Załącznik).

 

ROZDZIAŁ V

 

Prawa i obowiązki ucznia. Nagrody i kary.

 

§ 21

 

Postanowienia ogólne:

 1. Prawa i obowiązki ucznia są niezależne od siebie.
 2. Niedopełnienie obowiązków wywołuje konsekwencje (określone odrębnymi przepisami), nie mogą one jednak naruszać praw ucznia.
 3. Podstawowymi wyznacznikami postępowania ucznia są: uczciwość, lojalność oraz koleżeństwo.

§ 22

 

Uczeń ma prawo do:

 

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
 2. Opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
 3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów i uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, twórczego myślenia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej.
 6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

(Uczeń z wyprzedzeniem jednego tygodnia zostaje powiadomiony o sprawdzianie; w jednym tygodniu nie może być więcej niż 2 prace klasowe.)

 1. Pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony nauczyciela i kolegów; prosić o powtórne wytłumaczenie niezrozumiałych dla niego fragmentów przekazywanej mu wiedzy.
 2. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach w miarę swoich możliwości i umiejętności.

10.  Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.

11.  Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

12.  Korzystanie z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

13.  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

14.  Uzyskania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; o przewidywanym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów) pisemnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

15.  Do zwolnienia z odpowiedzi w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły w związku z kilkudniową usprawiedliwioną nieobecnością.

16.  Do składania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w trybie i w terminach określonych w wewnętrznym systemie oceniania.

 

§ 23

 

Obowiązki uczniów

 

1.  Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych

    a)  uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie szkoły,

    b)  wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę,

    c)  poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności,

    d)  systematycznie przygotowywać się do zajęć,

    e)  uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych,

    f)  godnie reprezentować szkołę i dbać o jej honor.

 

2.  Usprawiedliwienia nieobecności

    a)  uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do przyniesienia pisemnego

         usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców (opiekunów) lub lekarza;

    b)  termin składania usprawiedliwienia – w ciągu 7 dni po powrocie z nieobecności;

    c)  w wyjątkowych wypadkach, niespowodowanych chorobą, np. wyjazd, sytuacja

         losowa, rodzic (opiekun) może usprawiedliwić nieobecność osobiście lub

         telefonicznie.

 

3.   Stroje uczniowskie

    a)  od dnia 1 września 2009 roku nie obowiązuje jednolity strój  na terenie szkoły;

    b)  codzienny strój ucznia powinien być:

         - schludny,

         - czysty,

         - niewyzywający,

         - dostosowany do pory roku;

   c)  podczas uroczystości szkolnych i sprawdzianu klas VI obowiązuje strój galowy: biała 

        koszula/ bluzka i ciemne spodnie/ spódnica.

 

4.   Właściwe zachowanie uczniów

  a)  podczas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, nie

       przeszkadzać w prowadzeniu zajęć, sumiennie i systematycznie wykonywać swe

       obowiązki oraz  aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym;

  b)  uczeń dba o podręczniki i mienie szkolne;

  c)  odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły; zachowuje się

       zgodnie z zasadami kultury współżycia;

  d)  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali

       papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających; jest czysty i

       schludny,

  e)  troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, stara się o utrzymanie czystości

       i porządku na terenie Szkoły,

   f)  godnie i kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią; dba o piękno mowy ojczystej.

 

 

5.   Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

      na terenie Szkoły

  a)  na terenie Szkoły wprowadza się zakaz posiadania telefonów komórkowych i innych

       urządzeń elektronicznych przez uczniów,

  b)  uczeń może w razie potrzeby skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie

       Szkoły,

  c) uczeń może korzystać w czasie zajęć z informatyki lub zajęć bibliotecznych z

      internetu ; zasady korzystania w szkole z internetu  określa regulamin pracowni

      informatycznej i biblioteki.

 

§ 24

 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:

 

 1. Nagrody:

-          pochwała ustna i pisemna;

-          wyróżnienie na forum szkoły;

-          list pochwalny do rodziców;

-          nagrody książkowe;

-          udział w dodatkowych imprezach turystycznych i rozrywkowych.

 1. Kary:

-          upomnienie wychowawcy klasy;

-          nagana wychowawcy klasy;

-          upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;

-          zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

-          przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole;

-          zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach szkolnych.

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej.

 

§ 25

 

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci m.in. przez:

-          korespondencję pisemną ze strony szkoły z jednoczesnym poświadczeniem jej odbioru przez rodziców;

-          uzyskiwanie informacji o bieżących postępach w nauce i zachowaniu w ramach tzw. „otwartych drzwi’ w dniu ustalonym przez Radę Pedagogiczną (raz w miesiącu);

-          indywidualne kontakty z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi.

 1. Rodzice mają prawo do:

-          znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie;

-          znajomości wewnętrznego systemu oceniania;

-          rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

-          uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

-          wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

 1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzające możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 2. Rodzice zapraszani są na lekcje koleżeńskie przygotowane i prowadzone przez uczniów (obserwatorzy).
 3. Nauczyciele wspólnie z rodzicami organizują imprezy rozrywkowe i turystyczne.
 4. Rodzice biorą udział w imprezach okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Pracownicy pedagogiczni, administracja, obsługa.

 

 

§ 26

 

Pracownikiem pedagogicznym jest:

 1. Nauczyciel.
 2. Nauczyciel – wychowawca.
 3. Pedagog.
 4. Logopeda.
 5. Nauczyciel – bibliotekarz.

 

§ 27

 

Nauczyciel

 

 

 1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Zadaniem nauczyciela jest:

-          sprawowanie opieki nad uczniami podczas lekcji, zajęć nadobowiązkowych, a także pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły;

-          nadzór nad zadaniami związanymi z procesem nauczania odbywającymi się poza terenem szkoły;

-          uczestniczenie w pracach zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub problemowo – zadaniowych;

-          nadzór nad wycieczkami organizowanymi przez szkołę wspólnie z nauczycielami – wychowawcami;

-          pełnienie dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem i planem dyżurów;

-          przestrzeganie zasad BHP obowiązujących w szkole;

-          udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

-          rozpoznawanie potrzeb ucznia; poznanie jego warunków rodzinnych; analiza dokumentacji szkolnej i obserwacja środowiska klasowego;

-          współpraca z nauczycielem – wychowawcą i rodzicami;

-          doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy;

-          przygotowanie planów nauczania w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

-          udział w zalecanych formach dokształcania i w samokształceniu;

-          tworzenie i praca w zespołach nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale w celu ustalenia programów nauczania i jego modyfikacji w razie potrzeb;

-          realizacja przyjętych programów nauczania;

-          kształtowanie postawy moralnej uczniów.

 

 

 

§ 28

 

Wychowawca

 

 1. Nauczyciel – wychowawca jest opiekunem oddziału.
 2. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy:

-          tworzenie warunków wspomagających rozwój, kształcenie i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu;

-          prowadzenie dokumentacji oddziału;

-          sprawowanie indywidualnej opieki wychowawczej;

-          dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

-          przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami;

-          organizowanie pracy z zespołem oddziału;

-          współpraca z samorządem oddziału i szkoły;

-          prowadzenie działań integrujących oddział;

-          przygotowanie zajęć tematycznych w godzinach do dyspozycji wychowawcy zgodnie z planem pracy wychowawczej szkoły;

-          dokonywanie oceny zachowania uczniów;

-          współdziałanie z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w oddziale;

-          utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów i przekazywanie im niezbędnych informacji;

-          współdziałanie z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

-          organizowanie pomocy w nauce dla uczniów.

 

 

§ 29

 

Pedagog szkolny

 

Do zadań pedagoga należy:

 1. Diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów.
 2. Przeprowadzenie rozmów z wychowawcami oddziałów dotyczących sytuacji wychowawczej uczniów.
 3. Podejmowanie interwencji w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności.
 4. Kierowanie uczniów z problemami w nauce do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców.
 5. Organizowanie oraz przeprowadzanie badań psychologicznych dla uczniów.
 6. Udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
 7. Prowadzenie zajęć warsztatowych w oddziale.
 8. Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
 9. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu ich trudności w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami.

 

 

§ 30

 

Logopeda

 

Obowiązki logopedy szkolnego

1. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym

    mowy i pisma.

2. Diagnoza logopedyczne

    - sprawdzenie budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie);

    - badanie sposobu połykania;

    - badanie rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży

       i porodu;

    - badanie sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego;

    - badanie słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się;

    - badanie pamięci słuchowej dziecka;

    - badanie analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich

       i starszych;

    - sprawdzenie sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji.

3. Ustalenie rodzaju wady i dobór odpowiedniej terapii.

4. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach, dzieci, u których

    stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.

5. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu,

    przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia terapii

    pedagogicznej i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

6. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

    Komunikacji językowej.

7. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających

    z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

8. Współpraca z rodzicami w zakresie organizowania pomocy logopedycznej dzieciom.

9. Współpraca ze specjalistami tj. psycholog, pedagog, laryngolog, foniatra, ortodonta,

     Pediatra w celu dokładnej diagnozy i terapii dzieci.

10. Prowadzenie dokumentacji.

11. Dbałość o gabinet logopedyczny i wzbogacanie jego wyposażenia.

 

 

§ 31

 

Nauczyciel – bibliotekarz

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. Planowanie pracy biblioteki multimedialnej zgodnie z planem szkoły, opracowanie sprawozdawczości, racjonalne gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na działalność biblioteki.
 2. Gromadzenie zbiorów, zabezpieczanie i konserwacja księgozbioru przy pomocy nauczycieli i kółek miłośników książek.
 3. Prowadzenie ewidencji zbiorów, wycena inwentaryzacyjna, ubytkowanie zbiorów zgodnie z przepisami.
 4. Prowadzenie informacji i propagandy czytelnictwa, organizacja wystaw tematycznych, wystawek nowości, itp.
 5. Prowadzenie rejestru wypożyczeń, analiza stanu czytelnictwa, przekazywanie uwag wychowawcom klas oraz na posiedzeniach rady Pedagogicznej.
 6. Dbałość o właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego, troska o estetykę wnętrza biblioteki.
 7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie umiejętnego wyboru lektur w zależności od wieku i zainteresowania czytelników.
 8. Nauka uczniów zasad korzystania z biblioteki i jej urządzeń ( komputery i internet).
 9. Wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismem, do korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych.

10.  Dbałość, aby w bibliotece znajdowały się materiały dotyczące preorientacji zawodowej.

11.  Gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru koniecznego dla nauczycieli studiujących.

12.  Organizowanie konkursów tematycznych i czytelniczych.

13.  Prowadzenie prenumeraty czasopism przedmiotowych i dziecięcych.

 

§ 32

 

Administracja i obsługa

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły wykonują czynności zgodnie z przydzielonym im zakresem obowiązków i przepisami kodeksu pracy. Każdy z pracowników otrzymuje na piśmie zakres obowiązków i potwierdza go własnoręcznym podpisem.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Współdziałanie organów Szkoły Podstawowej

 

§ 33

 

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkolę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Ponadto dyrektor szkoły:

-          rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto;

-          reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;

-          bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły;

-          przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

-          jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

-          dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 1. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

 1. Na wniosek Rady pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, szkoła może wystąpić do organu prowadzącego i nadzorującego o nadanie imienia oraz sztandaru.
 2. Ma również prawo posiadania własnego ceremoniału ( podczas uroczystości szkolnych, państwowych i środowiskowych), jak i również znaku rozpoznawczego – logo.

 

§ 35

 

Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły ma prawo przyznać rodzicom ucznia wyróżniającego się w nauce i zachowaniu list gratulacyjny wg określonych zasad.

 

§ 36

 

 1. Powyższy statut może być nowelizowany.
 2. Organami do tego uprawnionymi są:

-          Rada Pedagogiczna;

-          Samorząd Uczniowski – w zakresie swojego regulaminu;

-          Rada Rodziców – w zakresie regulaminu Rady Rodziców.

 1. Nowelizacja może być dokonana zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych przedstawicieli powyższych organów.
 2. Jeżeli w ciągu roku szkolnego statut jest zmieniany kilka razy lub gdy wprowadzone zmiany są znaczące, dyrektor ma prawo wydania raz w roku jednolitego tekstu statutu.
 3. Wykonanie uchwały o zmianie statutu powierza się odpowiednio:

-          dyrektorowi szkoły;

-          przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego;

-          przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 37

 

 1. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoru.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcja kancelaryjną i ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2010 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Andrzejewska-Walkowiak
Ilość wyświetleń: 3270
07 marca 2013 14:40 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_statut.doc] do dokumentu.
07 marca 2013 14:38 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) - Usunięcie załącznika [statut.doc] z dokumentu.
10 września 2010 11:35 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) - Dodanie załącznika [statut.doc] do dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl